Verkoopsvoorwaarden

Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van de opdrachtgever of de klant, behoudens uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid mee van de andere bedingen of van de overeenkomst.

 1. De bestellingen ontvangen door tussenkomst van vertegenwoordigers/agenten en de verbintenissen door hen aangegaan, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van een bevoegd persoon die Verbeemen D.S. nv kan verbinden. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk, per aangetekend schrijven te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Verbeemen D.S. nv. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.
 2. Elke prijsopgave, mondeling of schriftelijk, is zonder verbintenis, en maximaal 5 werkdagen geldig. In een prijsopgave zijn de maten, gewichten en hoeveelheden slechts bij benadering gegeven. Aldus behoudt Verbeemen D.S. nv zich het recht voor de maten, gewichten en hoeveelheden bij effectieve productie van de materialen aan de werkelijkheid te toetsen en de werkelijk gebruikte materialen in rekening te brengen. In geen geval zal Verbeemen D.S. nv aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde opgave van maten of afmetingen van de klant.
 3. Elke ontvangen en ingeschreven bestelling wordt uitgevoerd zonder verbintenis van leveringstermijn. Alle bedingen betreffende een leveringstermijn worden beschouwd als gedaan ten aanwijzende titel. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering, noch tot schadevergoeding.
 4. Wanneer tijdens de uitvoering der bestelling de grondstofprijzen en/of loonkosten (lonen en sociale lasten) verhogen, kunnen onze prijzen aangepast worden.
 5. Tijdens de uitvoering der bestellingen, welke wij vast ingeschreven hebben, behouden wij ons het recht voor elke waarborg van betaling te eisen, die wij nodig achten. Bij weigering aan deze voorwaarde te voldoen staat het ons vrij de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren, en desgevallend schadevergoeding te vragen.
 6. Alle taksen zijn ten laste van de klant.
 7. De Levering geschiedt ten huize van Verbeemen D.S. nv. De goederen reizen op kosten en risico van de bestemmeling, zelfs wanneer zij door ons geleverd worden. Vrachtkosten worden steeds in rekening gebracht. De geleverde goederen blijven eigendom van Verbeemen D.S. nv tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. In geval van beschadiging door gelijk welke oorzaak, vertraging, verlies (gedeeltelijk of geheel), diefstal, moet de bestemmeling zich wenden tot de vervoerders (spoorweg, vervoerdienst, enz.), zonder dat hij de betaling mag weigeren of vertragen.
 8. De waarborg voor de goede werking van ons materiaal omvat enkel het vervangen of herstellen der slecht bevonden stukken, met uitsluiting van elke eis op rechtstreekse of onrechtstreekse schadevergoeding. De waarborg geldt niet zolang de betalingsvoorwaarden niet stipt zijn nagekomen. Bij niet conforme levering ingevolge vergissingen, slechte afwerking, enz. is de leverancier nooit verder aansprakelijk dan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs van het niet conforme gedeelte van de koop. De leverancier wijst elke verdere verantwoordelijkheid af. Gebreken in de materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op schade kunnen veroorzaken.
 9. Om geldig te zijn moet iedere klacht schriftelijk en aangetekend binnen de acht werkdagen gebeuren, te rekenen vanaf de leveringsdatum. Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de klant het geleverde materiaal volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. De gedeeltelijke benuttiging van het geleverde materiaal heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg.
 10. De facturen dienen contant betaald te worden, zonder korting (tenzij er een geschreven overeenkomst bestaat). Verbeemen D.S. nv behoudt zich het recht de minnelijke en gerechtelijke invordering van de schulden aan een derde uit te besteden. In geval van niet betaling op de vervaldag zal een interest worden aangerekend van de wettelijke interest (cf. wet betalingsachterstanden handelstransacties) , en dit vanaf vervaldag der factuur zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling moet verzonden worden. Het niet aanrekenen van een intrest n.a.l.v. een rappel tot betaling, kan niet beschouwd worden als afstand tot invordering van deze intrest.
  Elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand.
  Bovendien zal een forfaitair bedrag dat overeenstemt met 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 € aangerekend worden zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
  Ook de kosten van dagvaarding, gerechtskosten e.a. kosten die door Verbeemen D.S. nv moeten gemaakt worden om de haar toekomende bedragen te recupereren via gerechtelijke weg zijn voor rekening van de klant.
 11. Onze rekeningen zijn betaalbaar te Heist-op-den-Berg; wissels maken geen uitzondering op deze regel. De betaling van een rekening betekent niet dat de vorige rekeningen betaald zijn.
 12. Voor elke levering die klaar is en die binnen de dertig dagen na de ter beschikkingstelling in onze magazijnen, niet door de bestemmeling in ontvangst genomen is, hebben wij het recht onmiddellijke betaling te eisen. In dit geval zijn we niet meer verantwoordelijk voor de goederen.
 13. Alle gevallen van overmacht zullen in ons voordeel opgelost worden. Zij ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid en laten ons toe de verdere uitvoering der bestelling te weigeren of te schorsen, zonder dat de koper recht heeft op enige vergoeding.
 14. Deze algemene verkoopsvoorwaarden sluiten de mogelijkheid niet uit onze rechten te handhaven in hierbij niet voorziene gevallen.
 15. Bij het overmaken van hun bestellingen aanvaarden de klanten automatisch onze verkoopsvoorwaarden.
 16. Onze verkoopsvoorwaarden gelden ook voor buitenlandse klanten.
 17. Het gereedschap ontworpen door Verbeemen D.S. nv, betaald door de klant, is uitsluitend
  voorbehouden aan de bestellingen van deze klant, kan niet opgeëist worden door de klant en
  blijft in ons bezit. Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door Verbeemen D.S. nv ontworpen modellen, schetsen, welke ook de gebruikte techniek weze, haar uitsluitend eigendom en mogen niet nagemaakt worden. Hun namaking onder om het even welke vorm en met even welke procedé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit.
 18. Iedere bestelling beneden de 500 € zal verhoogd worden met 20 € voor administratiekosten.
 19. Bij geschillen is alleen Belgisch recht van toepassing en de Rechtbank van Mechelen bevoegd.
 20. Algemene voorwaarden verwerking van persoonsgegevens.
  In het kader van de uitvoering van onze bestellingen, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die u ons opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons klantenbeheer en dienen om onze overeenkomst met u uit te voeren. Deze informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt, en niet doorgegeven aan andere instanties. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar ons afzonderlijk Privacy beleid.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te voorkomen, heeft Verbeemen D.S. nv procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld zowel inzake het verzamelen van deze gegevens als inzake hun bewaring.
Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar Verbeemen D.S. nv een beroep op doet.

U hebt recht op rechtzetting van de bedoelde persoonsgegevens, alsook op het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, alsook op het recht om niet geprofileerd te worden, en op kennisgeving van de veiligheidsgebreken.

Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u contact nemen met : info@verbeemen.be.

Door plaatsing van een bestelling via een e-mailadres, verklaart betrokkene kennis te hebben genomen van het bovenstaande en geeft aan Verbeemen D.S. nv de toestemming om die gegevens te verwerken.

Inzake de verwerking van persoonsgegevens door Verbeemen D.S. nv kan U een klacht indienen bij de Gegegevensbeschermingsautoriteit :
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, E-mail : commission@privacycommission.be